مرحله بعدی از ثبت دامنه مربوط به مشاهده فاکتور و  ورود به درگاه پرداخت می باشد
لازم به ذکر می باشد قبل ار ورود به صفحه پرداخت نسبت به بررسی مجدد اطلاعات وارد شد اقدامات  صورت گیرد.