کارآموزی آنلاین باهدف آماده سازی مهندسین جوان،جهت ورود به بازار کار با آماده سازی آموزش های کاربردی و پروژه محور شروع به فعالیت نموده و هرلحظه در حال توسعه و پیشرفت می باشد.