تاکتیک ها ، اقدامات و کنترل در وب سایت ها

  تاکتیک ها، جزئیات استراتژی هستند.ابزار های الکترونیکی  تاکتیکی از جمله وب سایت ها ، ایمیل Opt-inT کانال های رسانه ای دیجیتال از قبیل جست و جوری پولی و تبلیغات نمایشی، نمایشگاه های مجازی و حمایت مالی ، تاکتیک ها نیازمند درک چیزی است که هر ابزار الکترونیکی  می تواند انجام دهد.تاکتیک ها همچنین ممکن […]