ایجاد اصولی صفحات در طراحی سایت

طراحی  صفحه یک سایت اساس بازاریابی دیجیتال است.تعریف ما در این مقاله از صفحه سایت صفحه ای  اینترنتی است  که با هدف متقاعد کردن بازدید کننده  به انجام دادن کاری ایجاد شده است.سایتتان باید برای هر پیشنهادی  که با مشتریان احتمالی  و مشتریان  می دهید، صفحه مخصوصی ایجاد کند. این همان روشی است که  بازاریابان […]