گروه بازرگانی خدمات رسان همراه صادرات از سال 1391 با هدف ارایه خدمات تخصصی تدوین استراتژیها و مشاوره بازرگانی , مشتری یابی، تبلیغات، واردات وصادرات کالا همچنین دیجیتال مارکتینگ تشکیل شد. هدف ما با کاستن ریسکهای تجاری امکان پوشش نیازهای مشتریان رافراهم کرده که در این امر با کمک نیروهای مجرب و کسب تجارب روز افزون توانسته ایم برای مشتریانمان مثمر ثمر باشیم تا بتوانیم بخشی از زنجیره تامین بازرگانی کشور برای بسترسازی و توسعه روابط بازرگانی میان بنگاه های داخلی و مخاطب خارجی با رویکرد صادرات و تبادل فن آوری به منظور افزایش صادرات با ارزش افزوده بیشتربه نتیجه دلخواه برسانیم.رمز موفقیت ما ارایه مناسبترین راهکارها در جهت حفظ منافع مشتریان است. در همین راستا، رعایت تخصص و توانمندی را همراه قوانین و نیز مشتری مداری سرلوحه فعالیت هایمان قرار داده ایم.