طراحی و فضا:

تا پيش از شيوع کرونا، جنسيت مشتري، رده سنی مشتريان و نوع کالا از مهمترين عوامل موثر بر طراحی فضا بودند. اما در حال حاضر لزوم فاصله گذاري اجتماعی سبب شده فضاي مراکز خريد نياز به بازطراحی داشته باشد. مشتري زمانی که احساس کند حريم شخصی او هنگام خريد حفظ میشود و ديگران در داخل محدوده ايمن او قرار ندارند، زمان بيشتري را به خريد و گشت وگذار در فروشگاه صرف خواهد کرد.

3 .ارایه تخفیفهای هدفمند:

به نظر میرسد با ورود به دوران کرونا، زمان برگزاري رويدادهاي معمول و سنتی يا تكرار تخفيفات فصلی، براي افزايش فروش به سر آمده است. اکنون بايد مراکز خريد، کمپين هاي اختصاصی و روش هاي هدفمندتري را براي جذب مشتريان هدف تعريف کنند. در چنين رويدادهايی مشتري بايد اطمينان حاصل کند که درون فروشگاه ازدحام وجود ندارد و در عين حال شرايط ويژهاي مختص خريد او در نظر گرفته شده است. در اين زمينه اطلاغات موجود در باشگاه مشتريان، براي طراحی و اجراي رويدادها در دوران جديد بسيار مفيد خواهند بود.

2 .برنامه ریزی برای سفر مشتری:

مراکز خريد بايد در دوران جديد براي مشتريان خود از لحظه خروج از منزل و مراجعه به مرکز خريد تا بازگشت به منزل، برنامه ريزي کنند. در اين راستا، نياز است کليه مراحل سفر يک مشتري بررسی شده و راهكارهايی طراحی شوند که حس اعتماد و وفاداري مشتري را نسبت به حفظ سلامتی خود افزايش دهند. طراحی کمپين هاي محيط داخل و اطراف مراکز خريد تا تنظيم برنامه رفت وآمد مشتريان، نمونه هايی از اين راهكارها هستند.

منابع:

1-جهان اقتصاد، جايگاه صنعت مراکز خريد در اقتصاد ايران،1399

2 -بخش زاده، عليرضا، ارائه الگويی به منظور تبيين نقش موفقيت مجتمع هاي تجاري در کشور، دوماهنامه بررسیهاي بازرگانی، 1395.

3 -نهاوندي، الهام، سرزندگی فضاهاي پشتيبان در مراکز نوين شهري، ويژه نامه مراکز تجاري، مجله منظر، 1396

4 -دنياي اقتصاد، پايانه جهانی عصر «مال»ها، 1396.

5 -پايگاه خبري تی نيوز.tnews.ir​

طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5/5