پیشنهاد خاصه به مشتریان وب سایت ها

برا ی اینکه افراد را از مرحله مشتری احتمالی به مراحل بعد ببرید ،به پیشنهاد خاصه نیاز دارید. این پیشنهادها نیازمند ثبت اطلاعات توسط مشتریان  احتمالی است/ این پیشنهادات  ارزش اندکی ارائه می دهند که مشکل خاصی از بازاری مشخص را حل می کند و از مشتریان احتمالی درخواست ثبت اطلاعات می کند. این اطلاعات […]