مقدمه ای بر کسب و کار اینترنتی

مقدمه ای بر کسب و کار اینترنتی   فناوری می تواند فرآیند های کلیدی کسب و کار را از وضعیت زنجیره ارزش قبلی تغییر داده و آن ها را به شبکه های ارزشی جدید و پویا تبدیل کند. این تغییر شکل مستلزم یکپاچه سازی ، خودکار سازی و بسط فرآیندها در خارج و داخل شرکت […]