انتظارات مشتریان آنلاین

مشتریان آنلاین انتظاراتی دارند . آن ها استاندارهای بالاتر از حیث ارائه خدمات ، راحتی، سرعت  در تحویل دهی ، قیمت های رقابتی  و انتخاب را انتظار دارند. آنها همچنین می خواهند تحت کنترل ، محفوظ و ایمن باشند.مشکل مربوط به انتظارات مطرح شده آن است که اولا آن ها شکننده  هستند، ثانیادر صورت عدم […]