تبلیغات تعاملی در سایت ها

یک بازدید کننده که روی یکی از تبلیغات تعاملی ( بنر) در یک سایت تبلیغات کلیک می کند  ، به سایت شرکتی ارجاع داده می شود  که برای بنری که داخل سایت مقصد لینک شده است، مبلغی پرداخت می کند. بسیاری از سازمان ها ، تبلیغات تعاملی را به میکرو سایت  کمپینی خاص لینک می […]