ساختار یک وب سایت

ساختار سایت ،بزرگترین تصویری است که نشان می دهند محتوا چگونه گروه بندی می شود و این که چگونه صفحات مختلف به دیگر صفحات  مرتبط می شوند. یک سایت بدون در اختیار داشتن ساختار برنامه ریزی شده به زودی به سایت اسپاگتی تبدیل می شود. به این ترتیب بازدیدکنندگان ، متحیر، سرگردان و نا امید […]