پیامدهای شیوع کرونا بر مراکز خرید تجاری در جهان و ایران

همچنان که شيوع کرونا اکثر کسب وکارها را با چالش مواجه کرده است، مراکز خريد تجاري نيز از اين آسيب ها مصون نمانده اند. اين مراکز که زمانی يكی از مهمترين مراکز تفريح و خريد براي مردم در سرتاسر جهان بودند، اکنون به دليل خطر ناشی از انتشار ويروس و تجمع متراکم افراد در اين […]