ویروس کرونا بر کسب و کارها

پیامدهای شیوع کرونا بر مراکز خرید تجاری در جهان و ایران

همچنان که شیوع کرونا اکثر کسب وکارها را با چالش مواجه کرده است، مراکز خرید تجاری نیز از این آسیب ها مصون نمانده اند. این مراکز که زمانی یکی از مهمترین مراکز تفریح و خرید برای مردم در سرتاسر جهان بودند، اکنون به دلیل خطر ناشی از انتشار ویروس و…
ادامه مطلب